Bestuur

Het bestuur bestaat ten minste uit drie leden (voorzitter, secretaris en penningmeester). In principe kan iedereen, indien meerderjarig, bestuurslid worden. Tijdens de ledenvergadering en jaarvergadering kan besloten worden tot uitbreiding van het aantal bestuursleden. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Elk jaar treden twee of meer bestuursleden af, volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden. De aftredende bestuursleden kunnen zich vervolgens herkiesbaar stellen.
De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering uit de bestuursleden aangewezen, terwijl het bestuur uit haar midden een secretaris en penningmeester aanwijst.

Bestuursleden

Het bestuur bestaat op dit moment uit 3 leden:

Erwin Wijnen (Voorzitter)
Vacature (Secretaris)
Jessy Dings (Penningmeester)  
Rob Lempens