Reglement

Reglement voor het in bezit en gebruik hebben van het muziekinstrument.

 

 1. Muzikanten van de harmonie, jeugdharmonie, drumband, leerlingen (hierna te noemen “gebruiker”) krijgen één muziekinstrument, almede een instrumentenkoffer of gigbag in bruikleen. Alleen bij uitzondering kan aan een lid, na instemming door het bestuur, meerdere instrumenten ter beschikking worden gesteld.

2. Op de datum van uitgifte is dit muziekinstrument in goede staat.

3. Gebruiker is gehouden het muziekinstrument in deze staat te houden.

4. Alle instrumenten worden door gebruiker na de repetities en/of uitvoeringen mee naar huis genomen met uitzondering van het concertslagwerk.

5. De kosten van regulier onderhoud aan de muziekinstrumenten die in bezit zijn van de vereniging komen ten laste van de harmonie.

6. Eenmaal per jaar vindt per instrumentengroep een preventief onderhoud plaats.

7. Leden mogen zelf geen technisch onderhoud aan hun instrument plegen. Zij moeten zich wenden tot de contactpersoon van de instrumenten. Wel dienen ze hun instrument schoon te houden en zorg te dragen dat ventielen, pompen enz. gangbaar blijven, zoals in het onderhoudsboekje is omschreven. (Mochten ventielen, pompen enz. toch om welke reden dan ook blijven vastzitten, dan dient men zich te melden bij de contactpersoon van de instrumenten. Niet zelf aan trekken, of wringen.)

8. In gevallen van schade door verwijtbaar handelen door de gebruiker, zoals bijvoorbeeld het laten vallen van een instrument door grote onvoorzichtigheid, het onbewaakt achterlaten van een instrument waardoor schade of diefstal plaats vindt, het zelf proberen losmaken (forceren) van vastzittende ventielen en pompen, het veroorzaken van deuken in het instrument, dan zal de schade worden verhaald op de gebruiker die voor dit instrument op dat moment verantwoordelijk was. Mogelijk dat de eigen WA-verzekering de schade dekt. (zie hiervoor de eigen WA-polis).

9. Schade aan het instrument, ontstaan buiten toedoen of nalatigheid van de gebruiker komt voor rekening van de vereniging.

10. Verlies, diefstal, abnormale slijtage, schade aan het instrument dient per direct gemeld te worden aan de contactpersoon van de instrumenten. Gebeurt dit niet en kan daardoor geen reconstructie meer plaats vinden van het gebeurde, dan wordt dit beschouwd als verwijtbaar handelen.

11. Indien bij inname van het muziekinstrument blijkt dat het instrument door het lid beschadigd is, zijn de kosten om dit muziekinstrument weer in goede staat te brengen voor rekening van de betreffende gebruiker.

12. Inname van instrument geschied bij beëindiging lidmaatschap, en op aanwijzing van het bestuur.