Bestuur

Het bestuur bestaat ten minste uit drie leden (voorzitter, secretaris en penningmeester). In principe kan iedereen, indien meerderjarig, bestuurslid worden. Tijdens de ledenvergadering en jaarvergadering kan besloten worden tot uitbreiding van het aantal bestuursleden. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Elk jaar treden twee of meer bestuursleden af, volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden. De aftredende bestuursleden kunnen zich vervolgens herkiesbaar stellen.
De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering uit de bestuursleden aangewezen, terwijl het bestuur uit haar midden een secretaris en penningmeester aanwijst.

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit 5 leden:

Erwin Wijnen (Voorzitter)
Ellen Palmen (Secretaris)
Jos Thijssen (Vice-Voorzitter) 
Tiny Linders (Penningmeester)
Ruud Waulthers

Taken:

Voorzitter (Erwin Wijnen)

 • Voorzitter
 • Woordvoerder van de vereniging
 • Contactpersoon dirigent m.b.t. 'zakelijke' aspecten
 • Externe contacten
 • Public relations
 • Toezicht op het algemeen beleid
 • Contactpersoon jeugd harmonie

 • --------------------------------------------------------------------------------
   

  Vice-Voorzitter (Jos Thijssen)

  • Ondersteuning Voorzitter
  • Werving fondsen en subsidies

  --------------------------------------------------------------------------------

   

  Penningmeester (Tiny Linders)  

 • Penningmeester
 • Financieel beheer en beleid
 • Financiële verslaglegging
 • Begroting
 • Algemeen beheer en aankoop instrumenten
 • Notulist
 • Voorzitter activiteitencommissie
 • Tiny wordt in haar functie als penningmeester ondersteund door Jeanine vd Kruijs


   --------------------------------------------------------------------------------
  Secretaris (Ellen Palmen)

 • Secretaris
 • Contactpersoon Muziekschool / Scholing
 • Agendabeheer
 • Beheer notulen en verslagen
 • Contactpersoon dirigenten m.b.t. organisatie
 • Contactpersoon LBM (Limburgse Bond van Muziekgezelschappen)
 • Ledenadministratie
 • Informatievoorziening leden

  Marian wordt in haar functie als secretaris ondersteund door Thea stultiens 
 • --------------------------------------------------------------------------------
  Ruud Waulthers

 • Bestuurslid
 • Werven van fondsen en subsidies